Rozšíření sledovaných veličin o srážky

Univerzálnost námi dodaných varovných limnigrafických stanic M4016-G3 dovoluje jejich postupné dovybavování o další čidla a senzory. Člunkový srážkoměr SR03

Velmi často se ke stanici dodává člunkový srážkoměr a snímače relativní vlhkosti a teploty vzduchu, anemometr nebo snímač půdní vlhkosti pro zjišťování nasycení půdy vodou.

Je-li stanice součástí varovného protipovodňového systému a je tedy nastavena na odesílání varovných SMS při dosažení přednastavených hladin ve sledovaném toku, může se v tomto případě využít i bohaté programové vybavení stanice a pomocí výpočtu klouzavého součty srážek za nastavené časové období upozornit vybraný okruh osob na překročený srážkový úhrn. Takovéto varování lze nastavit například na detekci přívalového deště v místě měření, nastaví-li se sledovaný časový interval řádově na desítky minut. Vhodným doplňkem takovéto stanice může být ještě snímač půdní vlhkosti, který procentuálně vyjadřuje nasycenost půdy vodou.

Rozsáhlejší protipovodňový systém by měl obsahovat také samostatné srážkoměrné stanice umístěné na vrcholcích kopců okolo vodoměrné stanice. Pro srážkoměrné stanice jsou vhodné naše telemetrické jednotky STELA, které nevyžadují externí ani solární napájení a jejich baterie vydrží až 5 roků provozu při každodenním datovém přenosu na server. Jejich programové vybavení umožňuje výpočty až několika klouzavých součtů srážek pro různá časová měřítka najednou.

vizualizace, varovný systém, protipovodňový, stanice, déšť, přívalový Výjimečně se varovné stanice vybavují kvalitativními snímači jako je například pH-metr nebo konduktometr.

 

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet