Měření rozpuštěného kyslíku a řízení dmychadel

Velmi častým požadavkem při řízení technologie ČOV je ovládání dmychadel na základě změřené hodnoty rozpuštěného kyslíku.

Základní sestava oximetru

Měření rozpuštěného kyslíku a řízení dmychadel Námi vyráběný oximetr se skládá z kalibrační jednotky M2001-EK vybavené displejem s klávesnicí a z tyčového snímače rozpuštěného kyslíku EMK11, který se obvykle umisťuje na hraně aktivační nádrže tak, aby svým koncem zasahoval v délce zhruba 15 cm do aktivačního kalu. Obě součásti oximetru mají vlastní mikroprocesorové řízení a data si vzájemně předávají komunikací přes rozhranní RS485.

Kalibrační jednotka M2001-EK zobrazuje hodnotu rozpuštěného kyslíku a teplotu vody v aktivaci. Pomocí klávesnice lze z této jednotky provádět pravidelné kalibrace snímače. Kalibrační jednotka také obsahuje galvanicky oddělený aktivní proudový výstup 4-20 mA, který může sloužit při řízení frekvenčního měniče u dmychadel. Druhý proudový výstup dodávaný na přání se obvykle používá pro přenos informace o teplotě v aktivaci do nadřízeného systému. Je-li řízení množství přiváděného kyslíku zajišťováno pouze vypínáním jedno nebo dvouotáčkových dmychadel, mohou být tato dmychadla řízena pomocí 3 relé umístěných v kalibrační jednotce.

Pro uchycení tyče snímače EMK11 do vhodné polohy se dodává jednoduchý nerezový držák DE1. K dispozici je také nerezová stříška-držák K1 pro uchycení kalibrační jednotky na zábradlí aktivační nádrže.

Úsporná sestava oximetru

Telemetrická stanice M4016-G3 obsahuje programovou funkci pro kalibraci snímače rozpuštěného kyslíku EMK11. Měření rozpuštěného kyslíku a řízení dmychadel Proto se může v těch aplikacích, kde je kladen důraz na nízké pořizovací náklady, vypustit ze systému kalibrační jednotka M2001-EK. Nevýhodou tohoto řešení je to, že obvykle je umístění kalibrační jednotky vzdáleno od aktivační nádrže se snímačem EMK11 a při kalibraci oximetru je potřeba nejprve vytáhnou snímač z aktivačního kalu na vzduch, pak přes klávesnici provést vlastní kalibraci snímače a na konci kalibrace snímač vrátit do aktivace.

Vypuštění kalibrační jednotky z měřící sestavy je naopak výhodou u instalací v terénu při měření množství rozpuštěného kyslíku v rybnících a ve vodních nádržích, kde by kalibrační jednotka pouze zvyšovala pořizovací cenu měřící sestavy.

Připojení oximetru k telemetrické stanici M4016-G3

Měření rozpuštěného kyslíku a řízení dmychadel Předávání dat z oximetru (z kalibrační jednotky EM2001-EK nebo přímo ze snímače EMK11) do jednotky telemetrické stanice M4016-G3 probíhá přes číslicové rozhraní a proto může být kalibrační jednotka (snímač) vzdálena až 500 m od stanice. Po sdělovacím kabelu je oximetr současně i napájen bezpečným napětím 13,8V ze společného zdroje napájejícího i telemetrickou stanici a její akumulátor.

Provozní náklady oximetru

Kyslíkové čidlo Klarkova typu je vybaveno vyměnitelnou membránou s životností 1-2 roky provozu. Pořizovací cena membrány v roce 2009 činí 1000,- Kč a tvoří podstatnou část nákladů na provoz oximetru. Úspora elektrické energie dosažena díky zapínání dmychadel pouze na nezbytně nutnou dobu mnohonásobně převažuje nad výdaji spojenými s pořízením a s provozem oximetru.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál