Řízení soustavy čerpací stanice - vodojem

Řízení soustavy čerpací stanice - vodojem Častým problémem stávajících instalací je porucha kabelového propojení vodojemu s čerpací stanicí. U nově budovaných soustav je zase cenově výhodné namísto kabelového vedení využít radiové nebo GSM sítě. Naše firma nabízí využití GSM / GPRS sítě a vnitřních GSM modulů zabudovaných v každé telemetrické stanici i pro řízení čerpadel v čerpací stanici podle stavu hladiny v připojeném vodojemu.

Odstupňované řízení GPRS - SMS

Dojde-li ve vodojemu k poklesu (překročení) hladiny na přednastavenou mez, odešle stanice na vodojemu požadavek na zapnutí (vypnutí) čerpadel do stanice umístěné v ČS. Pro zvýšení zabezpečení dálkového řízení je vhodné odstupňovat řídící povely tak, aby se nejprve odeslal povel přes GPRS sít‘ z důvodu nízkých provozních nákladů (0,03 Kč/ kB dat). Jako druhý stupeň zabezpečení může sloužit odeslání řídící SMS přímo na řízenou stanici s povelem zapnutí (vypnutí) čerpadla. Třetí úroveň je již pouze oznamovací a směřuje na provozovatele jako alarmová SMS zpráva s příslušným textem informujícím o mimořádné události.

Širší využití telemetrických stanic

Řízení soustavy čerpací stanice - vodojem Telemetrické stanice M4016-G3 mohou kromě vzájemného řízení také monitorovat a řídit technologii ČS a VDJ.

Monitorování

Naše telemetrické stanice M4016-G3 mohou měřit průtoky, hladiny, tlaky teploty ve vodojemu a pomocí vhodných převodníků další fyzikální veličiny jako jsou pH, zbytkový chlór apod. Až 40 binárních kanálů v každé stanici dovoluje zaznamenávat a na server přenášet časy sepnutí a rozepnutí čerpadel, kompresorů a dalších technologických prvků ČS a zároveň počítat motohodiny (dobu sepnutí) každého takovéhoto prvku.

Řízení technologie

Spínání čerpadel a řízení technologie lze uskutečnit prostřednictvím vstupně-výstupní jednotky DV2, která kromě 16 binárních vstupů obsahuje i 6 výkonových relé. Tato relé lze řídit nejen podle času a měřených veličin ale lze je programovat obdobně jako relé programovacích automatů a to včetně složitých logických funkcí v závislosti na stavu ostatních relé a binárních vstupů. Speciální funkce jako „Záskok“ automaticky v pravidelných intervalech střídá nastavený počet čerpadel a v případě poruchy některého z nich jej vyřadí ze střídání a zároveň formou odeslané varovné SMS upozorní provozovatele na vzniklou závadu. Jednotlivá relé připojená k jedné jednotce lze spínat také SMS příkazy z jiné jednotky nebo z mobilního telefonu. K jedné stanici M4016-G3 lze připojit až 2 vstupně-výstupní jednotky DV2.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Manuál