H3, H7 - Multikanálové záznamové a řídící jednotky

Univerzální multikanálová měřící a záznamová jednotka pro sběr dat a řízení navázané technologie - GSM/GPRS (Wi-Fi) Data Logger.

Jednotka je vhodná nejen pro monitorování a řízení vodárenských zařízení jako jsou vodojemy, čerpací stanice, předávací, měřící šachty, úpravny vody a čistírny odpadních vod, ale i pro sledování životního prostředí a všude tam, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost měření, nízká proudová spotřeba a automatické předávání změřených dat do databáze na server.  

H7 GPRS data Logger telemetrická stanice Průtokoměr

 

Charakteristika

 • Až 96 měřících záznamových kanálů

 • Vstupy proudové, napěťové, pulsní, SDI-12 a 2 sběrnice RS485 pro připojení snímačů hladiny, průtoku, objemu, teploty, vlhkosti, pH, redox, rozp. kyslíku, vodivosti, tlaku, dešťových srážek, proudu, napětí, pulsů, radiace a mnoha další fyzikálních veličin.

 • Výpočtové funkce mezi kanály (součty, rozdíly, klouzavé součty, ...).
 • Dvojice řízených zdrojů pro napájení připojených čidel s nastavitelným napětím od 6V do 16V šetří energii napájecího akumulátoru při měření v terénu.

 • Funkce dataloggeru - měření a záznam v nastavitelném intervalu od 1 s do 24 h samostatně pro každý záznamový kanál.

 • Samostatný čítač pro vyhodnocení srážkového úhrnu od počátku deště.

 • Až 208 dvoustavových vstupně-výstupních záznamových kanálů pro sledování chodů a poruch čerpadel, dmychadel, vstupů do objektu a pro řízení připojených relé, logické funkce AND, NAND, OR, NOR, XOR nad kanály.

 • Řízení technologie pomocí 4 regulátorů s volbou pracovního režimu:  Hysterezní, PID, pulsní ventil, každému regulátoru lze přiřadit až 16 binárních a 4 analogové vstupy.

 • Šifrované datové přenosy na server přes interní GSM/GPRS modul nebo přes Wi-Fi modul, a to jak pro změřená data, tak pro parametry a povely.

 • Přímá GPRS komunikace mezi stanicemi (např. řízení soustavy VDJ - ČS).

 • Přes webový prohlížeč přístupné grafy, tabulky, přehledové měsíční zprávy, ...

 • Systém varovných SMS aktivovaný limitními i gradientními alarmy, sepnutím binárního kanálu, ... Funkce domovního alarmu - odchodové a příchodové zpoždění

 • Volitelný radiový komunikační modul pro sběr dat z bezdrátových čidel.

 • Autodiagnostika napojená na rozesílání varovných SMS a datový server (proud odebíraný připojenými snímači, vlhkost a teplota uvnitř přístroje, napětí a zbývající kapacita akumulátoru, ...).

 • Široká modularita způsobů napájení od externího akumulátoru 12V (s/bez solárního panelu) až po síťový zdroj 24 VDC nebo 230 VAC.

 • Moderně navržen stanice s velmi nízkou vlastní proudovou spotřebou umožňuje až 6 měsíců provozu bez výměny akumulátoru při každodenním předávání změřených dat do databáze na server přes GPRS síť.

 • Intuitivní ovládání a přehledné MENU, různé jazykové mutace, barevný grafický dotykový displej, klávesnice.

 • Robustní kovový odlitek s vysokým krytím IP67.

 Příklady použití

 • Řízení a monitorování vodárenských objektů (ČOV, VDJ, ÚV, ČS)
 • Řízení technologických procesů - PLC
 • Měření průtoků a hladin
 • Sledování kvalitativních parametrů vody
 • Pořizování a sběr dat v terénu - GPRS datalogger, telemetrická stanice
 • Limnigrafické stanice a lokální varovné systémy (LVS)
 • Meteorologické stanice
 • Dálkové odečty měřidel
 • Koncentrátory dat bezdrátové sítě 

Základní popis

Vysoká odolnost a provozní spolehlivost tvořily rozhodující kritéria při vývoji nové telemetrické a řídící jednotky H7. Z těchto důvodu je jednotka umístěna v robustním hliníkovém odlitku spolu se záložní napájecí baterií a vstupními svorkami pro připojení čidel a snímačů. Vysoké krytí IP67 má i USB konektor a zabudovaný GSM /GPRS, popřípadě Wi-Fi, komunikační modul (u telemetrických stanic H7-G nebo H7-W).
Datalogger H7 obsahuje mnoho nadstandardních autodiagnostických procedur od měření vlhkosti uvnitř přístroje přes různé kontrolní kanály sledující napětí a proudy tekoucí do připojených čidel a senzorů, až po integrační měření energie  spotřebované z napájecí baterie.

H7 GPRS data Logger telemetrická stanice Průtokoměr


Velký barevný dotykový displej a hmatníková klávesnice spolu s přehledným MENU přispívají ke snadnému intuitivnímu ovládání přístroje.
Pro instalaci jednotky H7 do terénu je k dispozici několik variant uzamykatelných skříní včetně montážních držáků a stožárů.

Datahosting

Datahosting FIEDLER

 

Telemetrické stanice H7-G, H7-W využívají datahosting zřízený na serveru výrobce. Uživatel tak nemusí zřizovat vlastní server ani zajišovat jeho provoz a údržbu. Oprávněným uživatelům jsou data uložená na serveru kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč.

Server kromě grafické a tabulkové vizualizace umožňuje také statistické výpočty bilančních průtoků, vyhledávání mezních hodnot, exporty dat v několika formátech na FTP servery nebo do PC přihlášeného klienta, tisk měsíčních bilančních přehledových zpráv, rozesílání e-mailů a některé další funkce.

Základní funkce a vlastnosti

Analogové záznamové kanály - funkce datalogger

Až 96 analogových kanálů pro záznam hodnoty měřené veličiny. Ke každému kanálu lze nastavit jeho specifický název,počet desetinných míst pro  archivaci, měřící metodu, limitní hodnoty pro alarmy a mnoho dalších parametrů.
K dispozici jsou přednastavené měrné jednotky pro hladinu, průtok, objem, teplotu, RV, pH, redox, rozp. kyslík, vodivost, tlak, dešťové srážky, proud, napětí, pulsy, radiaci a další fyzikální veličiny. Měření provádí přesný 24-bitový převodník, nastavitelné rozlišení měřené veličiny: 0 až 3 desetinná místa.
Interval archivace je nastavitelný od 1 s do 24 h samostatně pro každý záznamový kanál. Datalogger H7 podporuje přechod na četnější měření a záznam vybraných veličin po překročení některé mezní hodnoty (limitní alarm) nebo po rychlé změně hodnoty (gradientní alarm) a také umožňuje nastavit zpožděné měření pro snímače, které vyžadují delší dobu náběhu od zapnutí napájení.

Binárních záznamové kanály
Datalogger H7 obsahuje až 208 binárních kanálů. Každý kanál je konfigurovatelný jako binární vstup nebo binární výstup (ZAP/VYP).
Vstupní binární kanál zaznamenává okamžik sepnutí a rozepnutí vstupu s časovým rozlišením 1s (chody a poruchy, ostraha obj.,...). Výstupní binární kanály dovolují povelovat relé na základě logických funkcí s dalšími binárními kanály (AND, NAND, OR, NOR, XOR).

Textový kanál - deník událostí
Odeslání dat na server, texty a tel. čísla přijatých i odeslaných SMS, závady připojených čidel, výpadky v napájení, ...

Ovládání jednotky a nadstandardní funkce

 • Přehledné intuitivní MENU - několik jazykových mutací.
 • Volba různých typů jednokanálových i vícekanálových grafů.
 • Přehledové grafy z archivovaných hodnot
 • Vyhledávání denních minim, maxim a proteklých objemů .
 • Výpočtové funkce nad měřícími kanály (součet, klouzavý součet nebo průměr, rozdíl, trend, korekce polynomem 2.řádu) s výstupem do samostatného kanálu i do SMS.
 • Řízení odběrného zařízení vzorků ve 4 provozních módech
 • Limitní i gradientní alarmy pro každý analogový kanál.

Záznam a sledování průtoku pulsních vodoměrů 

 • 64 záznamových kanálů s podporou výpočtu a archivace denních, měsíčních a ročních proteklých objemů.
 • Výpočet okamžitého průtoku z pulsů (snímače REED a OPTO).

Měření průtoků v otevřených profilech

 • 4 záznamové kanály pro měření a výpočet průtoků a proteklých objemů pomocí konzumpčních rovnic.
 • Přednastaveno 16 rovnic pro nejčastěji se vyskytující Parshallovy žlaby a měrné přelivy. Uživatelsky nastavitelné parametry obecné konzumpční rovnice i pro složené žlaby a tabulkové zadání Q=f(H).
 • Každý průtokoměr má přiřazen čítač provozních hodin a celkové doby nefunkčního měření průtoku (doba v poruše).
 • Platný certifikát o schváleném typu měřidla vydaný Slovenským metrologickým ústavem.

Výstupy

 • Limitní, časové a logické řízení vlastních i externích relé
 • 4 nastavitelné regulátory s volbou režimu - PID nebo hysterezní regulátor, pulsní ventil. Záznam stavu regulátoru do binár. kanálu.
 • Funkce záskok a střídání pro ovládání dvojice i trojice čerpadel.
 • Parametry pro řízení vlastních i externích výst. smyček 4-20 mA.

GPRS (telemetrická stanice)

 • Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
 • Přechod na častější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Odesílaní dat přímo na email nebo FTP server (denní reporty)
 • Přímá GPRS komunikace mezi stanicemi
 • Universální povelování (XML,JSON a pod.).
 • Symetrická šifra pro přenášené soubory (povely i data)
 • Parametrizace H7 a upgrade FW prostřednictvím serveru. Zálohování aktuálních parametrických souborů na serveru.

Systém varovných, informativních a řídících SMS:

 • Telefonní seznam pro 48 adresátů, sdružování do 3 skupin.
 • 48 nastavitelných varovných SMS zpráv (libovolný text, automatické vkládání aktuální hodnoty, různé spouštěcí podmínky včetně doby jejich trvání, hystereze,...).
 • Informativní SMS sestavené na základě příkazového řádku nebo dotazové SMS (akt. hodnoty, max, min, bilance, motohodiny, ...).
 • Povelové SMS pro ovládání a simulaci výstupů (binárních i analogových), nastavení vybraných koeficientů a parametrů, vynucené odeslání dat na server, ...).

H7 GPRS data Logger telemetrická stanice Průtokoměr

Přípojné desky

Počty vstupů a výstupů jsou dány typem použité přípojné desky.
Řídící jednotka - GPRS datalogger H7 je svým připojovacím konektorem zpětně kompatibilní s přípojnými deskami DPD-I až DPD-III značně rozšířených jednotek M4016. Kompatibilita tak umožňuje snadný servis a případnou modernizaci stávajících stanic typu M4016 (náhrada jednotky M4016 za novou jednotku H3 nebo H7 při zachování skříně a přípojné desky se všemi připojenými čidly a snímači nebo vstupně-výstupními moduly).

DPD-I

Nové přípojné desky

Pro plné využití všech vlastností nových záznamových jednotek H7, (H3) (Datalogger, Telemetrická stanice, řídící PLC) a Q2 (16 kanálový datalogger,  4 kanálový průtokoměr, řídící PLC)  bylo spolu s jednotkou navrženo několik nových přípojných desek:

 


 

Přípojná deska TA4

Přípojná deska pro univerzální použití GPRS Data Loggeru H7 při monitorování a měření. Deska obsahuje svorky pro připojení olověného bezúdržbového akumulátoru 12 V / 7 až 45 Ah a svorky pro připojení externího napájecího zdroje 13,8V.

Vstupy:
 • AIN1-AIN6: kombinované Digitálně-Analogové Vstupy (číslicový DCL, proudový 4(0)-20 mA, 1(0)-5 mA)
 • AIN7, AIN8: napěťové vstupy 0-2,5 V, jeden diferenciální vstup
 • PIN1-PIN6: pulsně-binární vstupy (OPTO nebo READ snímače od vodoměrů, kontakty relé, senzory s otevřeným kolektorem)
 • SDI-12: připojení měřících sond a snímačů
 • RS485-I, RS485-II: dvě nezávislé sériové sběrnice pro připojení měřících sond a rozšiřujících modulů pod protokolem FINET, MODBUS RTU,...

Výstupy:

 • Dvě standardní relé, spínací kontakt 250 V/ 5 A

Přípojná deska k H7

 


 

Interní přípojná deska TBx:

Tato přípojná deska je ve třech provedeních TB1 až TB3, které se od sebe liší typem napájeního napětí a přítomností prudových výstupů 4-20 mA. Tento typ desky je určen převážně pro jednotky H3, H7 napájené z externího síťového zdroje (24 VDC nebo 230 V AC) a pro řízení navázané technologie.

Desky TBx jsou navrženy pro umístění v hliníkovém boxu spolu s vlastní jednotkou H3, H7, který zaručuje vysoké krytí IP67. Pro připojení měřících sond a čidel nebo řízené technologie a externího napájení je box osazen 5 kovovými kabelovými vývodkami.

Přípojná deska TB1: Napájení z akumulátoru 12V, svorky pro připojení externího napácího zdroje 14 až 28 VDC - například připojení 12V solárního panelu. Deska neobsahuje analogové proudové výstupy 4-20 mA.

Přípojná deska TB2: Napájení z externího zdroje 14 až 28 VDC, na desce integrován dobíjecí Li-Pol akumulátor pro několikahodinový záskok externího napájecího napětí.

Přípojná deska TB3: Napájení z externího zdroje 230 VAC, na desce integrován dobíjecí Li-Pol akumulátor pro několikahodinový záskok externího napájecího napětí.

Vstupy přípojných desek TBx:
 • AIN1-AIN4: kombinované Digitálně-Analogové Vstupy (číslicový DCL, proudový 4(0)-20 mA, 1(0)-5 mA)
 • PIN1-PIN4: pulsně-binární vstupy (OPTO nebo READ snímače k vodoměrům, kontakty relé, senzory s otevřeným kolektorem)
 • RS485-I, RS485-II: dvě nezávislé sériové sběrnice pro připojení měřících sond a rozšiřujících modulů pod protokolem FINET, MODBUS RTU,...

Výstupy přípojných desek TBx:

 • Dvě standardní relé, spínací kontakt 250 V/ 5 A
 • Dvě polovodičová relé 12 V/2 A pro přímé spínání solenoidních ventilů, topných okruhů, dalších výkonových relé a pod.
 • Dva aktivní proudové výstupy 4-20mA galvanicky oddělené od napájecího napětí (pouze TB2 a TB3)

 Interní přípojná deska IPD

 

 


 

Volitelné montážní příslušenství

        Kryt pro multiparametrickou jednotku H7        

Montážní nerezový držák KR2-V tvoří zároveň kryt telemetrické jednotky-dataloggeru H7 před  deštěm a slunečním zářením. Držák se na svislou nosnou  konstrukci upevňuje pomocí jednoho třmenu1,5”,2” nebo 2,5”.

Montážní kryt KR2 pro H7

K dispozici je také montážní držák KR2-H uzpůsobený pro horizontální nosnou konstrukci.

Základní technické parametry
ParametrHodnota
Záznamové kanály96 analogových, 208 binárních, 1 textový
Kapacita datové paměti6MB, až 1 mil. měřených hodnot
Typ datové pamětiFLASH, nevyžaduje trvalou přítomnost napětí
Rozlišení pro archivaciaž ±500 milionů, 0-4 desetinná místa
Hodiny reálného časuprůběžná synchronizace přes GPRS
DisplejRGB, velikost 3,5”, rozlišení 320x240 px.
Klávesnice8 hmatníků, mechanická odezva stisku
Volitelný systém napájeníInterní Li-Ion baterie, ext. akumulátor 12V, externí napětí 14-24 V DC nebo 230V/50 Hz, solární panel
Doba provozu z externího akumulátorutýden až rok podle typu a počtu připojených senzorů a četnosti datových GPRS relací
Řízené napájení připojených čidel2 sekce 6 až 18 V DC
Trvalé napájení pro OPTO snímače4 V DC
GSM/GPRS modulduální, GPRS Class 12,vestavný IP67
Radiový modulfrekv. pásmo 868 MHz, dosah až 300 m
Pracovní teplotní rozsah-30 až +60 °C
Rozměry (v x š x h)130 x 160 x 85 mm
Hmotnost1480 g
KrytíIP67, robustní kovový odlitek
Dokumentace: 
Datasheet
H7
Manuál
Soubory ke stažení: